ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ރަށު/އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިމާރާތްކުރަންވީ މިންގަޑާއި ގޮތް ކަނޑަނޭޅޭނެ

ރަށު ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ގަރާރަކުން ނުވަތަ ހަދާ ގަވާއިދަކުން އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ ފަޅެއްގައި އިމާރާތްކުރަންވީ ގޮތާއި މިންގަނޑު ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެކަމަށާއި އެއީ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ ގާނޫނީ ލަފާ 32-LAD/471/2021/183   ނަންބަރު ތާރީހް: 4 ނޮވެމްބަރު 2021

 

ރިފަރެންސް