ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެންމެހާ ބައިވެރިން ތެދުވެރިކަމާއެކު އަމަލުކުރަންޖެހޭ

މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަބީއަތަށް ބަލާއިރު، އެފަދަ ކޮންމެ މުއާމަލާއެއްގެ ބައިވެރިންވެސް، އެމުއާމަލާއެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނާނީ އެމުއާމަލާއެއްގެ ދަށުން ގާނޫނީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް އެމުއާމަލާއެއްގެ އެންމެހައި ބައިވެރިން އަދާކުރަމުންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން އެއީ ދެބަސްވެވެންނެތް ހަގީގަތަކަށްވާއިރު، ށަރީއަތާއި ގާނޫނު ހުއްދަކުރާ އަދި އޭގެމައްޗަށް ގާނޫނީ ނަތީޖާއެއް ތައައްތުބުވެގެން ދާނެ މާލީ މުއާމަލާތްތަކާއި ގާނޫނާއި ށަރީއަށް ހުއްދަނުކުރާ ހީލަތްތެރި ނުވަތަ ހުއްދަނޫން މުއާމަލާތްތަކާ މެދުގައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް ތަފާތަކީ ތެދުވެރި ނިޔަތުގެމައްޗަށް އެ މުއާމަލާއެއް ބިނާވެގެން ދިއުން ކަމާމެދަކު ދެބަސްވެވޭނެ ހަމައެއް ނޮއޮންނާނެ 

ސްޕްރީމް ކޯޓު ގެ ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު 2011/SC-A/32 ގެ 3 ވަނަ ސަފްހާގެ 1 ވަނަ ނުކުތާގެ 13-6 ވަނަ ފޮޅުވަތުގައި

ރިފަރެންސް