ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ވަގުތީ އަމުރު - ދާއިމީ ނުވަތަ އިޔާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުން ވާނެކަމުގެ އިހްތިމާލުއޮތް ނަމަ ވަަގުތި އަމުރު ނެރުން ބޮޑު

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމުގެ އިހްތިމާލުކަން ބޮޑީ ދާއިމީ ނުވަތަ އިޔާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުން ވާހާލު

ސޭވްދަ ޑްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހައިކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާ ނަންބަރު 2021/HC-A/188 ގެ 12 ވަނަ ނުކުތާ

 

ރިފަރެންސް