ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ވަގުތީ އަމުރު - މައުޒޫއީ ގޮތުން މައްސަލަ މޮޅުވިއަސް ބަދަލުދެވޭނަމަ ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރޭނެ

މައުޒޫއީ ގޮތުން ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަ ނިމުމަށްފަހު ދައުވާ ކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މާލީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ދެވިދާނެ ގެއްލުމެއްނަމަ، ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރޭނެ

 

ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަރޓީ ވ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު 2018/HC-A/305 ސަފްހާ 8، ފޮޅުވަތް 18 - 16 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ރައޫފު، ނިޔާޒް، ފައިސަލް

 

 

ރިފަރެންސް