ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ވަގުތީ އަމުރު - ބަދަލުދެވޭ ނަމަ ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރޭނެ

ކޮންޓްރެކްޓަކާ ހިލާފުވެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދުނު ނަމަވެސް ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މާލީ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެފަދަ ބަދަލެއް ދެވޭނެ ފަރާތެއްނަމަ ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރޭނެ

(ގާޒީ ހާފިޒާ އަބްދުއްސައްތާރު - ބަޔޯ ބިޒް މޯލްޑިވްސް ވ. އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/ CvC 3645 ގަޒިއްގެ ސަފްހާ 4 ގެ ފަހު ޕެރެގްރާފްގައި) 

ރިފަރެންސް