-

އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1970-04)

(މި ގާނޫނުވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2021-13 އިން އުވާލެވިފައި)

   

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގާނޫނު ގެޒެޓް ކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގާނޫނުގެ ވޯޑް ފޮމޭޓް ގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޑް ފޮމޭޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

މި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު

--- ވަނަ އިސްލާހު

12 ވަނަ އިސްލާހު

13 ވަނަ އިސްލާހު

14 ވަނަ އިސްލާހު

15 ވަނަ އިސްލާހު

16 ވަނަ އިސްލާހު

17 ވަނަ އިސްލާހު

18 ވަނަ އިސްލާހު

19 ވަނަ އިސްލާހު

21 ވަނަ އިސްލާހު

22 ވަނަ އިސްލާހު

23 ވަނަ އިސްލާހު

 

އުވި ގާނޫނު

އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1970-04ޖ) އުވާލުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2021-13)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު