-

ކޮމިއުނިކޭށަނާ ބެހޭ ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1978-38)

(މި ގާނޫނު ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2015-43 ގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން އުވާލެވިފައި)

1 ވަނަ މާއްދާ

ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިކޭށަނާ ބެހޭގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންމެ ފްރިކްއެންސީއެއްމެ ބޭނުންކުރަން ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭށަންސް ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

2 ވަނަ މާއްދާ

މިގާނޫނާ ހިލާފަށް ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކޮށްފިކަން އެނގިޖެނަމަ 50 (ފަންސާސް) ރުފިޔާ އާއި 100 (ސަތޭކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 

އުވި ގާނޫނު

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2015-43)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު