ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ރާއްޖޭގެބޭރު ތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 0000-00)

(މި ގާނޫނު ގެޒެޓްކޮށްފައިވަނީ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 1934 / ހިޖްރީގޮތުން 27-05-1353 ގައި)

ހައްޖުވުން، އިލްމު އުގެނުން، ބޭސްފަރުވާކުރުން، ވިޔަފާރި ކުރުންފަދަ ކަމަކު، ތާކަށްދާންވެއްޖެނަމަ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއަކު، ނުވަތަ ފައިސާގެ ގޮތުން އެމީހަކު ދާކަމަކަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާކަން ދައުލަތަށް ބަޔާންވެގެންވާ މީހަކުމެނުވީ ކޮންމެމީހަކަށްމެ، އެމީހަކު ދާކަމެއް މަހްކަމަތުއް ދާހިލިއްޔާއަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުން އެމީހަކު ދިއުމުގެ ހުއްދަލިބޭނެއެވެ.

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު