-

ފަޅުރަށްރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދާއި ބެހޭ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1978-29)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގާނޫނުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު