-

ފަޅުފަޅުން ރަށާ ނުގުޅި ބިންހިއްކާމީހުންނަށް މުޅިބިން އަމިއްލަކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1972-27)

(މި ގާނޫނު ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 1979-18 އިން އުވާލެވިފައި)

ދައުލަތުން ހުއްދަ ދެއްވާ ތަނެއްގައި، ރަށްރަށާ ނުގުޅޭ ގޮތުން، އެކިއެކި ފަޅުފަޅުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިއްކާ ބިމަކީ، އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބިމެވެ. 

 

އުވި ގާނޫނު

ފަޅުފަޅުން ރަށާ ނުގުޅި ބިންހިއްކާމީހުންނަށް މުޅިބިން އަމިއްލަކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1972-27) އުވާލުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1979-18)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު