-

ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ށަރީއަތަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމާއި މެސެޖްގެ ޒަރީއާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 82/1978) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1981-02)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގާނޫނުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ށަރީއަތަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމާއި މެސެޖްގެ ޒަރީއާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 82/1978)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު