-

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވީޑިއޯކެސެޓް ރެކޯޑަރާއި ވީޑިއޯކެސެޓް ޕްލޭޔަރާއި ބައިސްކޯފު ދައްކާފޮށީ ގެންގުޅުމުގެ ގާނޫނު (ނަންބަރ 1978-07) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1985-11)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގާނޫނުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވީޑިއޯކެސެޓް ރެކޯޑަރާއި ވީޑިއޯކެސެޓް ޕްލޭޔަރާއި ބައިސްކޯފު ދައްކާފޮށީ ގެންގުޅުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1985-07)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު