-

ޑިފޯލްޓް ރެކްޓިފިކޭށަނަށް ދާ ހަރަދު

"ޑިފޯލްޓް ރެކްޓިފިކޭށަނަށް ދާ ހަރަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮވެ، އެ ފައިސާ ނުދައްކާ ޔުޓިލިޓީ އެކައުންޓު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކައުންޓަށް އަރައިފައިވާ ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކުރުމަށް ދާ ހަރަދަށެވެ.