-

ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 2024-15)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު