-

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ "ވެލިދޫދިއްގާ" ފަޅަކީ އެ އަތޮޅުގެ ބޮޑުފޮޅުދޫގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރު

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަރާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު 2010-15 އިސްލާހު ކުރުން" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު (ގަރާރު ނަންބަރު 2016-06)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު