-

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ "މާފަރުފަޅު" އަކީ އެ އަތޮޅުގެ މަހިބަދޫގެ ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 2024-09)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަރާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު 2010-15 އިސްލާހު ކުރުން" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު (ގަރާރު ނަންބަރު 2016-06)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު