-

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އޮންނަ ކޯޑު ނަންބަރު RF2296 ފަޅުން ދުއިސައްތަ ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު އެ އަތޮޅުގެ ތޮއްޑޫގެ ބައެއް ކަމުގައި، ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 2024-13)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަރާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު 2010-15 އިސްލާހު ކުރުން" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު (ގަރާރު ނަންބަރު 2016-06)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު