-

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހްތިސާސަށް ބަދަލުގެނައުން 

(ގަރާރު ނަންބަރު 2023-10)

(މި ގަރާރަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 16 ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2010-07)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު