-

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހްތިސާސަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 2023-09)

(މި ގަރާރަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 23 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2010-07)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު