ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ކަނޑައެޅުން

(ގަރާރު ނަންބަރު 2021-09)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު