ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިށަން އުފެއްދެވުމާބެހޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 1/2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މި ގަރާރުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު

ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިށަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 19/2020)

 

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު