ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

މަތީދަރަޖަ ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމް 2017

(އުސޫލު - 3 ޖުލައި 2017)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލު/ގަވާއިދު/ލިޔުމުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލު/ގަވާއިދު/ލިޔުމު ގެ ވޯޑްފޮމެޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

 ގުޅުންހުރި އުސޫލު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު – 2018 (17 އެޕްރީލް 2018)

 

 

 

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު