-

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންޗިޕްލްސް - މޯލްޑިވްސް ޕެންށަން ސްކީމް

(އެހެނިހެން ނަންބަރު 2023-00)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި މި ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2009-08)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު