އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 16/2013) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1074/2019)

0 occurrences found.

ގަވާއިދު ނަންބަރު 16/2013 (އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 1074/2019)

 

 

ގަވާއިދު ނަންބަރު 16/2013 (އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް، އަންނަނިވި އިސްލާހު ގެނައުން.

1 ވަނަ މާއްދާ - ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހުކުރުން. 

7

(ހ) ޑޮމެއިން ވިއްކަންވާނީ ޑޮމެއިން ވިއްކުމުގެ މަދުވެގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށެވެ.
 
(ށ)  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮމެއިން ވިއްކަންވާނީ ނީލަމުގެ އުސޫލުން ނުވަތަ ބީލަމުގެ އުސޫލުންނެވެ.
 
(ނ) A1، A0 ގިންތީގެ އުޅަނދަށް ވިއްކާ ނަންބަރު ނުވަތަ ނަމުގެ ނީލަން ނުވަތަ ބީލަން ފެށޭ އަގަކީ މަދުވެގެން 50,000 (ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއެވެ. އަދި B1 ގިންތީގެ އުޅަނދަކަށް ވިއްކާ ނަންބަރު ނުވަތަ ނަމުގެ ނީލަން ނުވަތަ ބީލަން ފެށޭ އަގަކީ މަދުވެގެން 100,000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއެވެ.
 

2  ވަނަ މާއްދާ - މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ށާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

މައި ގަވާއިދު

އެއްގަމު އުޅަނދުގައި ޑޮމެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 16/2013)

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com