ގާނޫނީ ރަދީފު

"ކަސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން" ނުވަތަ "މާކެޓް"

"ކަސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން" ނުވަތަ "މާކެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 2 (ދޭއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މާކެޓް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުން ބައިކޮށް، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހިދުމަތްދެވޭނެ ވަކި ބައެއް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com