މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ވަކި ވަގުތެއްގައި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުމާއި، ޓޭކްއަވޭގެ ޚިދުމަތް ދޭ ވަގުތާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނައުން (އެންގުން ނަންބަރު 29/2020)

0 occurrences found.

މާލޭގައި (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ) ވަކި ވަގުތެއްގައި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުމާއި، ޓޭކްއަވޭގެ ޚިދުމަތް ދޭ ވަގުތާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނައުން

(އެންގުން ނަންބަރު 29/2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އެންގުމުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އެންގުމުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 7/2012)

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com