ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ށަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ އުސޫލު (އުސޫލު – 29 ޖެނުއަރީ 2020)

0 occurrences found.

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ށަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ އުސޫލު

(އުސޫލު – 29 ޖެނުއަރީ 2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2016

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com