ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ އުސޫލު (އުސޫލު – 17 ނޮވެމްބަރު 2019)

0 occurrences found.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު – 17 ނޮވެމްބަރު 2019)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަވާއިދު/އުސޫލު

ނެތް

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com