ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައިސަންސްދިނުމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1059/2019)

0 occurrences found.

ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ލައިސަންސްދިނުމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 1059/2019)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

 

މައި ގާނޫނު

 ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 29/2015)

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com