އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (18 ސެޕްޓެމްބަރު 2019)

0 occurrences found.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2019)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަވާއިދު/އުސޫލު

ނެތް

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com