ގާނޫނީ ރަދީފު

"ވިޔަފާރި ތަން" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް"

"ވިޔަފާރި ތަން" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު3/2007 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރށިޕްގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގާ ޕާޓްނަރށިޕްތަކަށާއި، ގާނޫނު ނަންބަރު 19/2014 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com