ގާނޫނީ ރަދީފު

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާއްދީ މުދަލަށާއި، ފިކުރީ މުދާ ހިމެނޭގޮތުން ގައިރު މާއްދީ މުދަލަށާއި، އުފުލޭ މުދަލަށާއި ނުއުފުލޭ މުދަލަށެވެ.

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com