ގާނޫނީ ރަދީފު

ވިޔަފާރީގެ އަމަލުތައް

"ވިޔަފާރީގެ އަމަލުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރީގެ އެކި އެރޭންޖްމަންޓުތަކަށާއި ޕްރެކްޓިސްތަކަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com